Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ», την Τρίτη 2 Αυγούστου 2022 & ώρα 11.30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Καλλιθέα 28/7/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      Αριθ. πρωτ. – 5397 –
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»
Τμήμα: Διοικητικό-Οικονομικό
Γραφείο: Εκτελεστικής Επιτροπής
Αρμόδιος: Ι. Κορδούτης
Τηλέφωνο: 210 9598.555 (εσωτ.-2/4-)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής την Τρίτη 2 Αυγούστου 2022 και ώρα 11.30 με το εξής θέμα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση του πρακτικού Νο 1 της επιτροπής διαγωνισμού, του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, για τον διαγωνισμό με τίτλο : «υπηρεσίες φύλαξης εγκαταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. ΟΠΑΑ ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ