Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), τη Δευτέρα 08/08/2022 από 14:00 έως 15:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                   Καλλιθέα 08/08/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 30η                                  Αρ. πρωτ. 36739

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/Α΄/9-7-2022), σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με διεύθυνση e.gavala@kallithea.gr) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, τη Δευτέρα 08/08/2022 από 14:00 έως 15:00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021.

1. Έγκριση 2ης τροποποίησης συμβάσης με τίτλο «Προμήθεια των ειδών του 1ου τμήματος (πετρέλαιο κίνησης – θέρμανσης και αμόλυβδης βενζίνης ) της 1ης ομάδας».

2. Έγκριση 3ης μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. «Γιάννης Γάλλος»

 

Το κατεπείγον της πρόσκλησης οφείλεται στο γεγονός ότι:
α) είναι επείγουσα η προμήθεια καυσίμων κίνησης και βενζίνης για τις ανάγκες αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου.
β) H έγκριση της 3ης μερικής αναμόρφωσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Γιάννης Γάλλος» (απόφαση αριθ. 28/2022 του Δ.Σ.) απαιτείται επειγόντως, επειδή έχει ενισχυθεί η πίστωση για το φυσικό αέριο διότι δεν έχει επαρκές υπόλοιπο για την εξόφληση των οφειλών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ