Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), τη Δευτέρα 26/9/2022 & ώρα 14.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                     Καλλιθέα 22/09/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 34η                                        Αρ. πρωτ.43903

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε τη Δευτέρα 26/9/2022 και ώρα 14.00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – ( στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021.

1. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια και τοποθέτηση μπαταριών UPS

2. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών μας μέσω εντύπων, αυτοκόλλητων, t-shirt και καπέλων με θέμα «Ανακύκλωση οργανικών υλικών στους καφέ κάδους» και β) ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών μας μέσω εντύπων, ταμπελών, t-shirt και καπέλων με θέμα «Διαχείριση αδέσποτων ζώων και ζώων συντροφιάς»

3. Εξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση Ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Πινακοθήκη

4. Τροποποίηση της με αρ. 367/2022 προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

5. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας «Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους δημότες για τις γιορτές Χριστουγέννων 2022» με τη μορφή πακέτων ειδών διατροφής

6. Έγκριση της τεχνικής έκθεσης-περιγραφής ειδών διατροφής και του ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών διατροφής με τη μορφή πακέτων ειδών διατροφής για το προγράμματα «Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους δημότες για τις γιορτές Χριστουγέννων 2022»

7. Διαβίβαση του 1ου πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της δαπάνης «Μεταφορές μελών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής Θρησκευτικού & Πολιτιστικού χαρακτήρα 2022»

8. Κλήση οικ. φορέων για αποδοχή παράτασης χρόνου ισχύος προσφορών και χρόνου εγγυητικών επιστολών συμμετοχής σε διαγωνιστική διαδικασία

9. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πιστώσεων

10. Υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων και εξόδων Αυγούστου 2022

11. Διαγραφή οφειλής από τον χρηματικό κατάλογο λόγω εκ παραδρομής χρέωσης

12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΚΑΠΗ (ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ)»

13. Απόδοση του ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών στο Δήμο Καλλιθέας από την Περιφέρεια Αττικής για το Β΄ Εξάμηνο του έτους 2021 και για το Α΄ Εξάμηνο του έτους 2022

14. Αποδοχή επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του έτους 2022 για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Καλλιθέας

15. Εξέταση του από 05/09/2022 πρακτικού φανερού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την μίσθωση ακινήτου, επιφανείας 120-190 τ.μ

16. Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 150-170 τ.μ. για στέγαση παραρτήματος του Δημοτικού Ωδείου του Δήμου

17. Α.Έγκριση των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επενδυτικού δανείου από το ΤΠΔ, για «Δράσεις για την χωριστή συλλογή και μεταφορά των παραγόμενων αστικών βιοαποβλήτων και δημιουργία έξυπνων και ενεργειακά αυτόνομων γωνιών ανακύκλωσης για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας στο δήμο Καλλιθέας »
Β. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ