Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), την Τετάρτη 28/9/2022 & ώρα 11.30 π.μ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            Καλλιθέα 22/09/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 35η                            Αρ. πρωτ. 43905

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Τετάρτη 28/9/2022 και ώρα 11.30 π.μ. σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – ( στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021.

1. Σύνταξη προσχεδίου προϋπολογισμού έτους 2023

2. Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης, Τεχνικών Προδιαγραφών και Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΟΣ »

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ