Πίνακες Κατάταξης, Βαθμολογίας & Επιλογής της Απόφασης-Ανακοίνωσης για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου δύο ατόμων για την παροχή υπηρεσιών ιατρικής μέριμνας & νοσηλευτικής φροντίδας, σε ευπαθείς-ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες δημοτών στα πλαίσια προγραμμάτων πρόληψης & αγωγής υγείας του Δημοτικού Κέντρου Υγείας

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Εργο : ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Τόπος εκτέλεσης : ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 100
Διάρκεια Σύμβασης : 12 ΜΗΝΕΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  (ΕΔΩ)
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : 101
Ειδικότητα : ΙΑΤΡΩΝ-ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  (ΕΔΩ)
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TΕ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : 102
Ειδικότητα : ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  (ΕΔΩ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : 101
Ειδικότητα : ΙΑΤΡΩΝ-ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  (ΕΔΩ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : 102
Ειδικότητα : ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

 

H Απόφαση-Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ΕΔΩ