θρησκευτική εμποροπανήγυρη «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου 2018»

Ανακοίνωση για την κλήρωση των θέσεων

(Την Παρασκευή 09 Μαρτίου 2018 και ώρα 9:00 π.µ. θα διενεργηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καλλιθέας δημόσια Κλήρωση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Καλλιθέα 01-03-2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αρ.Πρωτ. 12733
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ
ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ.: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76
Τ.Κ. : 176 76
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΠΕΡΑΜΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Email :anastasis.perameritis@kallithea.gr
ΤΗΛΕΦ. : 213 2070 362
Fax : 213 2070 361

 • Την Παρασκευή 09 Μαρτίου 2018 και ώρα 9:00 π.µ. θα διενεργηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καλλιθέας δημόσια Κλήρωση για τις θέσεις της θρησκευτικής εμποροπανηγύρεως «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2018» η οποία θα διεξαχθεί στις 23, 24 και 25 Μαρτίου 2018.
 • 15% των θέσεων θα διατεθούν σε ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% , Πολύτεκνους και Τρίτεκνους.
 • 20% των θέσεων θα διατεθούν σε  πωλητές  βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών & σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη φυτά & μεταποιημένα προϊόντα.
 • 10% των θέσεων θα διατεθούν σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου.
 • Οι Δημότες & οι Κάτοικοι, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να επιλέξουν την θέση που θα καταλάβουν, από το σύνολο των διαθέσιμων, καταβάλλοντας τα αναλογούντα τέλη από 02 μέχρι 06 Μαρτίου 2018. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα συμμετάσχουν στην διαδικασία της Κλήρωσης.
 • Κατά την διαδικασία της Κλήρωσης θα καταρτιστεί πίνακας Κληρωθέντων και Κληρωθέντων-Επιλαχόντων ο οποίος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος μετά την Κλήρωση.
 • Οι Κληρωθέντες δικαιούχοι θα πρέπει να προσέλθουν για να πληρώσουν τις θέσεις που κληρώθηκαν από 13 μέχρι 15 Μαρτίου 2018. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλεισθούν από την συμμετοχή τους στην επόμενη εμποροπανήγυρη που διοργανώνει ο Δήμος, αυτή των Αγίων Πάντων 2018.
 • Στις 16 Μαρτίου 2018 οι Κληρωθέντες δικαιούχοι θα μπορούν εάν το επιθυμούν, εφόσον έχουν προκύψει παρακείμενες κενές θέσεις, να αιτηθούν την αγορά αυτών εξαντλώντας την εφαρμογή του κανόνα των 8 m το μέγιστο ή να αλλάξουν την θέση τους με βάση τα κενά που έχουν προκύψει. «Οι κενές θέσεις θα διατίθενται αμέσως μετά τις 9:00 π.μ. με σειρά προτεραιότητας από την πλευρά των ενδιαφερομένων και καταβολής των αναλογούντων τελών, πιστοποιούμενης από την κατάθεση στο Πρωτόκολλο του Δήμου σχετικού αιτήματος, επί συγκεκριμένου εντύπου που χορηγείται από την υπηρεσία» (απόφ. Δ.Σ. 41/16, άρθ. 5Α.18)
 • Οι Κληρωθέντες-Επιλαχόντες από 19 μέχρι 20 Μαρτίου 2018, θα έχουν την δυνατότητα να δηλώσουν την επιλογή τους ως προς τις αδιάθετες θέσεις οι οποίες θα διατίθενται σε αυτούς από τις 9:00, «σύμφωνα με την σειρά κλήρωσης τους, αφού δηλώσουν την παρουσία τους με κατάθεση σχετικής αιτήσεως που θα χορηγείται από την Υπηρεσία, στο πρωτόκολλο του Δήμου Καλλιθέας και καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη» (απόφ. Δ.Σ. 41/16, άρθ. 5Α.19, εδ.1)
 • Οι Εκπρόθεσμοι υποβολής αιτήσεων συμμετοχής καθώς και κάθε άλλος κληρωθείς δικαιούχος ή κληρωθείς επιλαχών στις 21 Μαρτίου 2018 θα έχουν την δυνατότητα να δηλώσουν την επιλογή τους ως προς τις υπολειπόμενες αδιάθετες θέσεις οι οποίες θα διατίθενται σε αυτούς από τις 9:00. «Οι αζήτητες θέσεις θα διατίθενται αμέσως μετά τις 9:00 π.μ. με σειρά προτεραιότητας από την πλευρά των ενδιαφερομένων και καταβολής των αναλογούντων τελών, πιστοποιούμενης από την κατάθεση στο Πρωτόκολλο του Δήμου σχετικού αιτήματος, επί συγκεκριμένου εντύπου που χορηγείται από την υπηρεσία.» (απόφ. Δ.Σ. 41/16, άρθ. 5Α.19 εδ.2)
 • Στις 21 Μαρτίου 2018 «θα δίνεται η δυνατότητα οι αζήτητες θέσεις να διατίθενται σε ήδη δικαιούχους παρακείμενων θέσεων υπερβαίνοντας τον κανόνα του άρθρου 5A 2 όσον αφορά το μέγιστο των χορηγούμενων m.
  Οι αζήτητες μέχρι τούδε θέσεις των εκκλησιαστικών ειδών θα διατίθενται σε πωλητές βιβλίων και παιχνιδιών.» (απόφ. Δ.Σ. 41/16, άρθ. 5Α.19 εδ.3)
 • Η παραλαβή των αδειών θα γίνεται από τις 22 Μαρτίου 2018

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ