Κλήρωση για ανάδειξη τεχνικών μελών Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Καλλιθέα 15/03/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                                   Αρ.Πρωτ. : 13965

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α/8-8-16) όπως ισχύουν και ειδικότερα :
α) της παρ. 8 του άρθρου 221 «Οργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων» που ορίζουν

  • στην περιπτ. (α) «α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του Φ.Π.Α., η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της περίπτωσης η΄ της παρούσας παραγράφου και ορίζονται από το αρμόδιο όργανο μετά από κλήρωση……»
  • στην υποπερίπτ. (αα) της περίπτ. (β) «αα) …. τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με τους αναπληρωτές τους, εγγεγραμμένους στο μητρώο της περίπτ. η΄ της παρούσας παραγράφου, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών».
  • στην περίπτ. (η) «η) συνίσταται και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Εργων, …….. (Μη.Μ.Ε.Δ.). Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται τεχνικοί υπάλληλοι όλων των αναθετουσών αρχών…………. Με απόφαση του υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την εγγραφή στο Μητρώο, η διαδικασία κατάρτισης και τήρησης του Μητρώου, ……………».

β) της παρ. 10 του άρθρου 376 «Μεταβατικές διατάξεις» που ορίζουν
«10. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτ. η΄ της παρ. 8 του άρθρου 221, στην οποία προσδιορίζεται και ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του Μητρώου, οι επιτροπές διαγωνισμών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων Εργων, …… συγκροτούνται από τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα της υποπερίπτ. (αα) της περίπτ. (β) της παρ. 8 του άρθρου 221, κατά τις κείμενες διατάξεις ……».

2.   Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 13, 14 και 15 αυτού, περί συλλογικών οργάνων της Διοίκησης.
3.   Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) που ορίζουν «Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους από υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητας του (ex officio) τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για την συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία ….».
4.   Την απόφαση ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.21508/4-11-2011) του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540Β/7-11-2011) περί της διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων, που ορίζει
« – Η κλήρωση είναι δημόσια και διενεργείται από την αρμόδια για τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία.

  • Ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής της κλήρωσης γνωστοποιείται τουλάχιστον δύο (2) ημέρες νωρίτερα, με τοιχοκόλληση της σχετικής ανακοίνωσης στο κατάστημα της οικείας Υπηρεσίας ή με ανάρτηση της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της.
  • Η κλήρωση διεξάγεται από υπάλληλο της αρμόδιας οργανικής μονάδας, που κατέχει θέση ευθύνης, παρουσία δύο (2) ακόμη υπαλλήλων της ίδιας οργανικής μονάδας.
  • Η κλήρωση για τον ορισμό των μελών, μεταξύ όλων εκείνων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής, γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο
  • Από την κλήρωση εξάγεται ο απαιτούμενος αριθμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών και τα κληρωθέντα μέλη αναγράφονται σε πίνακα κατά τη σειρά κλήρωσης τους. Πρώτα διενεργείται η κλήρωση για τα τακτικά μέλη και μετά για τα αναπληρωματικά.
  • Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματά της συντάσσεται σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται και από τους (3) παριστάμενους, κατά τα ανωτέρω, υπαλλήλους»

5.   Το γεγονός ότι η Τεχνική Υπηρεσία, ως διευθύνουσα υπηρεσία, δημοπρατεί, συστηματικά, τεχνικά έργα με εκτιμώμενη αξία σύμβασης που δεν υπερβαίνει συνήθως το όριο του 1.000.000 € (προ Φ.Π.Α.) και ως εκ τούτου υπάρχει ανάγκη συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Εργων σε ετήσια βάση.
6.  Το γεγονός ότι μόνον οι επί μακρόν υπηρετούντες τεχνικοί υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών διαθέτουν εμπειρία και εξειδίκευση στις διαγωνιστικές διαδικασίες και επί πλέον οι ειδικότητές των καλύπτουν πλήρως τις συνήθως ανατιθέμενες κατηγορίες εργασιών.
Κατά συνέπεια για την απόλυτη διασφάλιση των απαιτήσεων της με αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.21700/19-09-2012 εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί της ικανότητας των προσώπων να διεκπεραιώσουν το έργο που θα τους ανατεθεί, στο πλαίσιο λειτουργίας της υπόψη επιτροπής διαγωνισμού έργων, κρίνεται ότι στην κλήρωση για την ανάδειξη των μελών της μπορούν να μετέχουν όλοι οι υπάλληλοι της Τεχνικής Υπηρεσίας με εξαίρεση, όσων τοποθετήθηκαν πρόσφατα στην υπηρεσία καθώς όσων απουσιάζουν σε μακροχρόνιες άδειες ή είναι αποσπασμένοι σ΄ άλλες υπηρεσίες.
Επίσης θα πρέπει να εξαιρεθούν και όσοι αποτελούσαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού της προηγούμενης περιόδου, οι οποίοι μπορούν να μετέχουν μόνο στην κλήρωση για ανάδειξη αναπληρωματικών μελών.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ

Την 20-03-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Διαγωνισμού Εργων.
Αντικείμενο της ως άνω Επιτροπής, που θα συγκροτηθεί σε ετήσια βάση και μέχρι συγκροτήσεως νεωτέρας, θα είναι η διεξαγωγή των διαγωνισμών και η τήρηση των διαδικασιών και προθεσμιών, όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, για όλα τα δημοπρατούμενα, κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/16, έργα του Δήμου εφ΄ όσον ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης κάθε έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ (προ Φ.Π.Α.).
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από την προϊσταμένη του τμήματος Μελετών κα Ιωάννα Καϊμάζογλου παρουσία των υπαλλήλων μας κ.κ. Στέλιο Παπαδόπουλο και Γιώργο Νικηφορίδη.
Σύμφωνα με τα προεκταθέντα (βλ. παρ. 6 παρούσας) στην κλήρωση των τακτικών μελών θα μετέχουν οι υπάλληλοι :
α) Ιωάννα Καϊμάζογλου, Αναστάσιος Καλαντζής, Ιφιγένεια Φωλίδου, Στέλιος Παπαδόπουλος, Χρήστος Δαριώτης, Κώστας Αφεντουλίδης και Γιώργος Νικηφορίδης
ενώ στην κλήρωση των αναπληρωματικών οι :
β) Σταυρούλα Τσιβουράκη, Ηλίας Βάσσος, Φανή Παπαγιάννη
καθώς και οι μη κληρωθέντες ως τακτικά μέλη από την προηγούμενη περίπτωση (α).
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.Kallithea.gr.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ