Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Καλλιθέα 14/3/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                          Αρ. Πρωτ.: 13767

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

1. Ο Δήμος Καλλιθέας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017», προϋπολογισμού 346.940 €. Το έργο συντίθεται από εργασίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν σε ηλεκτρονική μορφή τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού περιλαμβανομένων και του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς και του Τ.Ε.Υ.Δ. από την ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kallithea.gr.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα της ΕΑΑΔΗΣ – Παράρτημα Β.
Πληροφορίες στο e-mail: i.kaimazoglou@kallithea.gr, τηλέφωνο 213 20 70 457, FAX 213 20 70 409, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία κα Καϊμάζογλου Ιωάννα.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20/4/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης.
4. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (τάξη Α2 και άνω) και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (τάξης Α2 και άνω) και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.596 € και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
7. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2016-2017. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας.

Προκήρυξη Διαγωνισμού & η Απόφαση της Οικ. Επιτροπής

Καλλιθέα 10/03/2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ