Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2017»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                       Καλλιθέα 13/4/2017
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                  Αρ. Πρωτ.: 19265

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο Δήμος Καλλιθέας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2017», προϋπολογισμού 74.400 €. Το έργο συντίθεται από εργασίες ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν σε ηλεκτρονική μορφή τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού περιλαμβανομένων και του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς και του Τ.Ε.Υ.Δ. από την ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kallithea.gr (ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – Διακηρύξεις και Προκηρύξεις).
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο πρότυπο της ΕΑΑΔΗΣ – Παράρτημα Β. Πληροφορίες στο e-mail: i.kaimazoglou@kallithea.gr, τηλέφωνο 213 20 70 457, FAX 213 20 70 409, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία κα Καϊμάζογλου Ιωάννα.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 9/5/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.
4. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (τάξη Α1 και άνω) και που είναι εγκατεστημένα σε:

  1. σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
  2. σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  3. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
  4. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
7. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Καλλιθέα 13/04/2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ