Απαλλαγή Δημοτικών τελών από μη χρησιμοποιούμενα και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η υποβολή στο δήμο υπεύθυνης δήλωσης εντός διμήνου του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του και σχετική βεβαίωση του ΔΕΔΔΗΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Καλλιθέα 01/06/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                           Αρ.Πρωτ. 29308
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ
ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ.: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76
Τ.Κ.: 176 76
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
Email: marios.katsouros@kallithea.gr
ΤΗΛΕΦ. : 213 2070 366
Fax: 213 2070 361

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 3345/2005 τα ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται και δεν ηλεκτροδοτούνται, απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας για όσο χρόνο παραμένουν κλειστά. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η υποβολή στο δήμο υπεύθυνης δήλωσης εντός διμήνου του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του και σχετική βεβαίωση του ΔΕΔΔΗΕ .

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί χρησιμοποίηση του ακινήτου για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων ολόκληρο το αναλογούν τέλος που αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου μαζί με το σχετικό πρόστιμο, αναδρομικά από το χρόνο απαλλαγής .

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ