Ανακοίνωση για χρέη προς Ο.Τ.Α.

Νέος νόμος (4483/2017) για ρύθμιση οφειλών προς ΟΤΑ.

Προθεσμία: από  31/7/2017 μέχρι 30/11/2017

Σύμφωνα με το άρ.52 Ν. 4483/2017 παρέχεται η δυνατότητα για ρύθμιση των οφειλών με ευνοϊκούς για τους οφειλέτες όρους (διαγραφή προσαυξήσεων και προστίμων), ως εξής:

  1. αν εξοφληθούν εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό 100%
  2. αν εξοφληθούν σε 2 έως 24 δόσεις με απαλλαγή  κατά ποσοστό 80%
  3. αν εξοφληθούν σε 25 έως 48 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 70%
  4. αν εξοφληθούν σε 49 ως 72 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 60%
  5. αν εξοφληθούν σε 73 έως 100 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 50%

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης είναι 20 €.

Σε περίπτωση ύπαρξης προσφυγής απαιτείται παραίτηση από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα και κατατίθεται στο Ταμείο σχετική βεβαίωση από τη γραμματεία του Δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου είχε ασκηθεί η προσφυγή.

Πληροφορίες στο Ταμείο του Δήμου 213.20.70.353 – 213.20.70.367