Κλήρωση για ανάδειξη μελών για τη συγκρότηση επιτροπών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Καλλιθέα 09/10/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                                                     Αρ. Πρ.: 53915
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ:Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Ματζαγριωτάκη 76
Αρμόδιος: Μ. Γρίβα
Τηλέφωνο: 213.20.70.425

Έχοντας υπ’ όψιν
Το με αρ. 37905/13-7-2017 έγγραφο της Τ.Υ. στο οποίο μεταξύ άλλων γίνεται αναφορά και στο άρθρο 26 του ν.4024/2011 σύμφωνα με το οποίο «Στις περιπτώσεις που για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών ή υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο.

Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία».
Κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω, σας ανακοινώνουμε ότι στις 12/10/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00΄ θα λάβει χώρα η κλήρωση για την ανάδειξη του Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του, που θα συμμετάσχει στην επιτροπή για την προσωρινή κα οριστική παραλαβή του έργου:

  • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2014

Η επιτροπή θα ορισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4257/2014.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21526/4-11-11 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο γραφείο 304 (3ος όροφος) του Δημαρχείου Καλλιθέας από τους υπαλλήλους:

  1. Γιαννακάκο Κων/νο
  2. Καραγιάννη Ουρανία
  3. Αθανασιάδη Γεώργιο

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ