Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, για την υπηρεσία με τίτλο «ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Καλλιθέα 20/10/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                          Aριθ. Πρωτ: 56989
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμος Καλλιθέας (EL304) Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ η ανάδειξη αναδόχου/αναδόχων για την υπηρεσία με τίτλο «ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» (εργασία περισυλλογής και διαχείρισης (περίθαλψη και φιλοξενία) αδέσποτων ζώων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά), κατόπιν ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στο σύνολο υπηρεσιών (υποχρεωτικές – προαιρετικές).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 02/11/2017 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Καλλιθέας επί της οδού Ματζαγριωτάκη 76. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού η 10:00 π.μ και ώρα λήξης η 10:30 π.μ (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών), αφού πρώτα ο εξωτερικός φάκελος προσφοράς πρωτοκολληθεί από το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο) 1ος όροφος Δημ. Καταστήματος-Ματζαγριωτάκη 76.
Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των εργασιών. Δεν γίνονται δεκτές Αντιπροσφορές και Εναλλακτικές προσφορές. Το χρονικό διάστημα ισχύος της προσφοράς είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενο από την επομένη της ημέρας του διαγωνισμού.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας www.kallithea.gr.

Η Απόφαση της Οικ.Επιτροπής & οι Όροι Διακήρυξης ΕΔΩ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ