Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., ενός εκπαιδευτικού Π.Ε. Φιλολόγου, για την κάλυψη αναγκών εκπαίδευσης στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 2/2017

Η επιτροπή προχώρησε στην καταγραφή, αξιολόγηση και επιλογή των αιτήσεων που κατατέθηκαν στα γραφεία της επιχείρησης για τη θέση ενός εκπαιδευτικού Π.Ε. Φιλόλογου, για την κάλυψη αναγκών εκπαίδευσης στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.
Η πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου χρόνου έως την 31η Αυγούστου 2018 γίνεται βάση του εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αριθ. πρτ. Οικ. 57119/21137/10-07-2017 και του εγγράφου του Α.Σ.Ε.Π. αριθ. πρτ. 16530/2017/1/2017/18-09-2017
Η επιτροπή κατέληξε με βάσει τα κριτήρια μοριοδότησης και επιλογής που έθεσε η επιχείρηση στην παρακάτω προσωρινή κατάταξη

Το Πρακτικό & ο Πίνακας Κατάταξης ΕΔΩ