Κλήρωση για ανάδειξη μελών για τη συγκρότηση επιτροπών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Καλλιθέα 03/01/2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             Αρ. Πρ.: 1054/5-1-2018
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ :Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση : Ματζαγριωτάκη 76
Αρμόδιος : Μ. Γρίβα
Τηλέφωνο : 213.20.70.425

Έχοντας υπ’ όψιν
Τα με αρ. 57507/23-10-2017 και 57508/23-10-2017 έγγραφα της Τ.Υ. στα οποία μεταξύ άλλων γίνεται αναφορά και στο άρθρο 26 του ν.4024/2011 σύμφωνα με το οποίο «Στις περιπτώσεις που για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών ή υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο.
Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία».
Κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω, σας ανακοινώνουμε ότι στις 09/01/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00΄ θα λάβει χώρα η κλήρωση για την ανάδειξη των Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών τους, που θα συμμετάσχουν στις επιτροπές για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των έργων:

  • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2014
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ 2014

Οι επιτροπές θα ορισθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4257/2014.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21526/4-11-11 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο γραφείο 304 (3ος όροφος) του Δημαρχείου Καλλιθέας από τους υπαλλήλους:

  1. Γιαννακάκο Κων/νο
  2. Γρίβα Μαρίνα
  3. Αθανασιάδη Γεώργιο

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ