Κλήρωση για ανάδειξη μελών για τη συγκρότηση επιτροπών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Καλλιθέα 13/03/2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                         Αρ. Πρ.: 15747
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ :Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση : Ματζαγριωτάκη 760
Αρμόδιος : Μ. Γρίβα
Τηλέφωνο : 213.20.70.425

Έχοντας υπ’ όψιν

  • Τo με αρ. 14661/08-03-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.4024/2011 σύμφωνα με το οποίο: «Στις περιπτώσεις που για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών ή υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο.

Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία».

σας ανακοινώνουμε ότι στις 16/03/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄ θα λάβει χώρα η κλήρωση για την ανάδειξη του Δημοτικού Σύμβουλου και του αναπληρωτή του, που θα συμμετάσχει στην επιτροπή για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου:

  • ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΒΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

Η επιτροπή θα ορισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4257/2014.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21526/4-11-11 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο γραφείο 304 (3ος όροφος) του Δημαρχείου Καλλιθέας από τους υπαλλήλους:

  1. Χριστοδούλου Ευαγγελία
  2. Γρίβα Μαρίνα
  3. Αθανασιάδη Γεώργιο

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ