Ανακοίνωση του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης «Γιάννης Γάλλος»» για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 26 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του

Κατάθεση αιτήσεων από 24 Μαρτίου έως 2 Απριλίου & ώρα 07:00 - 15:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ                         Καλλιθέα: 07/02/2018
“ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”»                            Αρ. Πρωτ.: -728-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1/2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”»

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α).
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11.5.2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
 5. Την υπ’ αριθμ. 18/23.3.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”», με θέμα 1ο: «Αποστολή αιτήματος για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ έτους 2017 με αντίτιμο».
 6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 28488/10699/20.4.2017 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Αττικής για πρόσληψη προσωπικού  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”» Δήμου Καλλιθέας, με αντίτιμο, προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
 7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22230/30.6.2017 Απόφαση του Υπουργού  Εσωτερικών περί έγκρισης σύναψης πενήντα πέντε (55) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στο ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”».
 8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13254/4.7.2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών προς το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”», με θέμα την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο).
 9. Την υπ’ αριθμ. 130/6.11.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”», με θέμα: Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό ανακοινώσεων κατά σειρά προτεραιότητας, για προσλήψεις προσωπικού ΙΔΟΧ με αντίτιμο».
 10. Τη συγχώνευση σε ένα Νομικό Πρόσωπο υπό την επωνυμία «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”» των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου «Για τον Αθλητισμό και τα σπορ» και «Δημοτικοί Παιδικοί – Βρεφικοί Σταθμοί Δήμου Καλλιθέας» (ΦΕΚ 502/τ. Β΄/1.4.2011).
 11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”» (ΦΕΚ 2446/τ. Β΄/6.9.2012) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 731/07-02-2018 βεβαίωση του τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού του νομικού προσώπου περί ύπαρξης κενών θέσεων.
 12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 729/07-02-2018 βεβαίωση του τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού  του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”» περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”», που εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ & ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΔΩ