Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 11η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 08/05/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π ε ρ ί λ η ψ η

Στην Καλλιθέα σήμερα 11/05/2018 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 11η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 08/05/2018 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Απόφαση Νο 149: Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ως κατεπείγον.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 150: Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος, έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, ανάληψη υποχρέωσης έτους 2018 και έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή των ασφαλίστρων των νέων οχημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 151: Σύνταξη τεκμηριωμένων αιτημάτων, έγκριση δαπανών, διάθεση πιστώσεων και ανάληψη υποχρεώσεων έτους 2018 (Τμήμα Μελετών Πρασίνου)

Απόφαση Νο 152: Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος, έγκριση δαπάνης, ανάληψη υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης έτους 2018 (Τμ. Προμηθειών & Αποθηκών)

Απόφαση Νο 153: Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος, έγκριση δαπανών, ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων έτους 2018 (Τμ. Προμηθειών & Αποθηκών)

Απόφαση Νο 154: Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος, έγκριση δαπανών, ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων έτους 2018 (Τμ. Προμηθειών & Αποθηκών)

Απόφαση Νο 155: Σύνταξη τεκμηριωμένων αιτημάτων, έγκριση δαπανών, διάθεση πιστώσεων και ανάληψη υποχρεώσεων έτους 2018 (Τμήμα Μελετών)

Απόφαση Νο 156: Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης έτους 2018 και διάθεσης πιστώσεων δαπανών συνεχιζομένων, κατόπιν ανειλημμένων Υποχρεώσεων έτους 2017

Απόφαση Νο 157: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 523,94 ευρώ που αφορά επιδικασθέντες τόκους και δικαστική δαπάνη στον Κων/νο Π. Παυλάκη δυνάμει της υπ’ αριθμ. 21/2017 τελεσίδικης απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (τακτική διαδικασία)

Απόφαση Νο 158: Έγκριση 3ου πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και κατακύρωση της ομάδας Α της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2017 & ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ»

Απόφαση Νο 159: Έγκριση 3ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για ανάδειξη μειοδότη και κατακύρωση της υπηρεσίας με τίτλο «Συμπλήρωση εκπαιδευτικών υπηρεσιών στο Δημοτικό Ωδείο Καλλιθέας «Οδυσσέας Δημητριάδης»

Απόφαση Νο 160: Κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση συμβατικών τευχών για το έργο ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2018

Απόφαση Νο 161: Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ»

Απόφαση Νο 162: Έγκριση τεχνικής έκθεσης, έγκριση δαπάνης και ενδεικτικού προϋπολογισμού, κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την παροχή υπηρεσιών «Α) Μεταφορά μελών της Υπ. Κοινωνικής Πολιτικής για θαλάσσια μπάνια (Καλοκαίρι 2018 και Καλοκαίρι 2019) & Β) Μεταφορές μελών Κοινωνικής Πολιτικής»

Απόφαση Νο 163: Απόδοση λογαριασμού του υπάλληλου Ατσάρου Αλέξιου για το με αρ. 686/17-04-2018 ΧΕΠ

Απόφαση Νο 164: Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Κολίτα Μαρίνας για το με αρ. Κ1/9-1-2018 ΧΕΠ

Απόφαση Νο 165: Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής για την μετάβαση αντιπροσωπείας του Δήμου μας στη Φεράρα της Ιταλίας

Απόφαση Νο 166: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 318/2018 Απόφασης Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η άσκηση ένστασης του Δήμου ενώπιον του κ. Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κατά της Αναθεωρητικής της υπ’ αριθμ. 1/2018 Έκθεσης Επικινδύνου της ΥΔΟΜ Καλλιθέας.

Απόφαση Νο 167: Υποβολή προσφυγής και αίτησης αναστολής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της υπ’ αριθμ. 12402/4541/13.03.2018 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 531/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόφαση Νο 168: Εξώδικος συμβιβασμός και ειδικότερα καταβολή του ποσού των 390,20 ευρώ στoν κ. Nικολάου Αναστάσιο του Κων/νου, για ζημία που υπέστη το δίκυκλό του στις 29/01/2018, από ανατροπή / πτώση λόγω ανωμαλίας του οδοστρώματος, με συνέπεια τον τραυματισμό του, στην οδό Παν. Τσαλδάρη αρ. 211, Δήμος Καλλιθέας

Απόφαση Νο 169: Ανατροπή μέρους δεσμευθείσης πίστωσης ποσού 1.500,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ