Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) την Παρασκευή 18/05/2018 και ώρα 13:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                  Καλλιθέα 14/05/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12η                                  Αρ. πρωτ. 27466

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) την Παρασκευή 18/05/2018 και ώρα 13:30 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010:

1. Ανατροπή μέρους δεσμευθεισών πιστώσεων

2. Σύνταξη τεκμηριωμένων αιτημάτων, έγκριση δαπανών, διάθεση πιστώσεων και ανάληψη υποχρεώσεων έτους 2018 (Τμήμα Μελετών)

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για ανάληψη υποχρεώσεων σταθερών δαπανών, διαρκούς ή πάγιου χαρακτήρα, του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018

4. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος, έγκριση δαπάνης ποσού 940.767,50 που αφορά στο σύνολο της διαγωνιστικής διαδικασίας, έγκριση δαπάνης ποσού 843.887,45 που αφορά στην προμήθεια για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας, έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για το οικ. έτος 2018 & ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Καλλιθέας και Ν.Π. αυτού

5. Έγκριση της τεχνικής έκθεσης-προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2018, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ 2019) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.»

6. Απευθείας ανάθεση λόγω επείγοντος για την «Προμήθεια ειδών αρτοπωλείου, παντοπωλείου, κρεοπωλείου, κατεψυγμένων ειδών και ειδών οπωροπωλείου για τις ανάγκες λειτουργίας των παιδικών σταθμών Δ. Καλλιθέας για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών (κατ’ εξαίρεση διαδικασία λόγω επείγοντος)

7. Εξέταση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις- Καλοκαίρι 2018»

8. Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Πολυχρονοπούλου Αικατερίνης για το με αρ. Κ104/27-2-2018 ΧΕΠ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ