Οι αποφάσεις της 3ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 20/02/2018

(αποφάσεις 99-130)

ΑΠΟΦΑΣΗ 99-Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ως κατεπείγον.

ΑΠΟΦΑΣΗ 100-Συμπλήρωση της με αριθ. 39-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 101-Προγραμματισμός για τη σύναψη Σ.Μ.E. για το έτος 2018 από Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους.

ΑΠΟΦΑΣΗ 102-Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. με αντίτιμο για το έτος 2018.

ΑΠΟΦΑΣΗ 103-Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 104-Έγκριση επιχορήγησης ποσού 230.000,00 € στο σωματείο ΘΗΣΕΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 105-Περί έγκρισης χρονικής παράτασης συμβάσεως επικαιροποίησης και εκτύπωσης λευκώματος του Δ.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 106-Περί έγκρισης διενέργειας-πραγματοποίησης προμηθειών και εργασιών Υπηρεσιών του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 107-Έγκριση δαπανών και έγκριση έκδοσης Χ.Ε. για την εξόφληση ετησίων συνδρομών 2017.

ΑΠΟΦΑΣΗ 108-Διαγραφή προσαυξήσεων σε οφειλές παρελθόντων ετών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 109-Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους.

ΑΠΟΦΑΣΗ 110-Περί έγκρισης διενέργειας προμηθειών & παροχής υπηρεσιών της Δ.νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 111-Kατανομή τακτικής επιχορήγησης για τη κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Α΄ΔΟΣΗ) έτους 2018.

ΑΠΟΦΑΣΗ 112-Έγκριση προϋπολογισμού 2018 του Π.Ε.Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ 113-Xορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος ποσού 500 €.(Π.Π.)

ΑΠΟΦΑΣΗ 114-Xορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος ποσού 500 €.(Κ.Γ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ 115-Xορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος ποσού 500 €.(Ζ. Κ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ 116-Xορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος ποσού 500 €.(L.N.P.)

ΑΠΟΦΑΣΗ 117-Xορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος ποσού 500 €.(Γ.Κ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ 118-Xορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος ποσού 500 €.(Κ.Χ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ 119-Επιστροφή 175,67 € αχρεωστήτως καταβληθέντος προν. επιδ. από την Ν.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 120-Επιστροφή 422,66 € αχρεωστήτως καταβληθέντος προν. επιδ. από την Π. Γ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 121-Επιστροφή 2.067,76 € αχρεωστήτως καταβληθέντος προν. επιδ. από τον Κ. Π.

ΑΠΟΦΑΣΗ 122-Επιστροφή 92,91 € αχρεωστήτως καταβληθέντος προν. επιδ. από τον Γ. Χ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 123-Επιστροφή 83,96 €, αχρεωστήτως καταβληθέντος προν. επιδ. από τον Μ. Ι.

ΑΠΟΦΑΣΗ 124-Περί έγκρισης χρονικής παράτασης συμβάσεως προμήθειας οργάνων παιδικών χαρών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 125-Περί έγκρισης διενέργειας προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Δ.νσης Περιβάλλοντος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 126-Κλάδεμα υψηλών και επικίνδυνων δέντρων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 127-Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών Πολιτισμού, Δημ. Ωδείου και Δημ. Βιβλιοθήκης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 128-‘Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής λοιπών εργασιών και Πολιτισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 129-‘Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών (περιβάλλον).

ΑΠΟΦΑΣΗ 130-Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για αγορά 3 προσφυγικών ακινήτων.