Οι αποφάσεις της 5ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 26/03/2018

(αποφάσεις 184-208)

ΑΠΟΦΑΣΗ 184-3η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

ΑΠΟΦΑΣΗ 185-Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου 2017.

ΑΠΟΦΑΣΗ 186-Ορισμός εκπρόσωπου του Δ.Κ. στο Α.θμιο Συμβ. Επιθ.σης χώρων Ψυχ.κών Δραστηριοτήτων 2018.

ΑΠΟΦΑΣΗ 187-Ορθή επανάληψη της με αρ. 139-2018 απόφασης Δ.Σ.(ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ)

ΑΠΟΦΑΣΗ 188-Έγκριση διαγραφής 957,92 € από επιστροφή της κοινοπραξίας ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 189-Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους.

ΑΠΟΦΑΣΗ 190-Έγκριση δεύτερης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 191-‘Εγκριση δαπανών για μίσθωση παιδικών Κινηματογραφικών ταινιών στο ΚΑΛΥΨΩ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 193-Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018 του Σωματείου ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 194-Δικαιούχος Πληρωμής Γάλακτος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 195-Χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος ποσού ύψους 500 €.(Μ. Ο.)

ΑΠΟΦΑΣΗ 196-Επιστροφή του ποσού 2.480,50 € αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Τ. Β.

ΑΠΟΦΑΣΗ 197-Επιστροφή του ποσού 929,33 € αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Σ. Ι.

ΑΠΟΦΑΣΗ 198-Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής υπηρεσιών Η.Μ της Τ.Υ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 199-Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών Πολιτισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 200-Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής λοιπών εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 201-Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής υπηρεσιών Πληροφορικής.

ΑΠΟΦΑΣΗ 202-Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών Δαπάνη Συντήρησης και Επισκευής Συντριβανιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 203-Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών Δαπάνη Συντήρησης και Επισκευής Συντριβανιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 204-Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών υπηρεσιών Δ.Σ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 205-Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών Δ.νσης Kοινωνικής Πολιτικής.

ΑΠΟΦΑΣΗ 207-Έγκριση συμμετοχής του Δ.Κ. στο πρόγραμμα με τίτλο Στέγαση και Εργασία για τους άστεγους.

ΑΠΟΦΑΣΗ 208-Έγκριση συμμετοχής του Δ.Κ. στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Urban Innovative Actions.