Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ»

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ, ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                            Καλλιθέα 17/5/2018
NUTS EL 304                                 Αρ. Πρωτ.: 28884/21-05-2018
(ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 6132)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Ο Δήμος Καλλιθέας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ», προϋπολογισμού 365.000,00 €. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ, ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ.
 2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας www.kallithea.gr (ΑΡΧΙΚΗ → ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) όπου είναι αναρτημένα όλα τα έγγραφα της σύμβασης, εκτός της τεχνικής μελέτης, η οποία διατίθεται σε dvd στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλλιθέας, Μαντζαγριωτάκη 76, Τ.Κ. 176 76, πληροφορίες Ιωάννα Καϊμάζογλου, τηλ. 210 2070 457, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 3. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 18/06/2018 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 22/06/2018.
 4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 26/06/2018 και ώρα 10:00 π.μ., σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
 5. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης.
 6. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
 7. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:
  α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
  β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
 8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (5.887,10 €) με ισχύ τουλάχιστον 9 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι την 25/04/2019. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες.
 9. Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την από 20-04-2018 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της Περιφέρειας Αττικής και θα εκτελεσθεί από τον Δήμο Καλλιθέας. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
 10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας.

Καλλιθέα 17/5/2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ