Ανακοίνωση για την κλήρωση των θέσεων θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων

«ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 2018» & «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ 2018»

Την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 και ώρα 9:00 π.µ. θα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Καλλιθέα 04-06-2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             Αρ.Πρωτ. 31410
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ
ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ.: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76 Τ.Κ. : 176 76
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΠΕΡΑΜΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Email: anastasis.perameritis@kallithea.gr
ΤΗΛΕΦ.: 213 2070 362
Fax: 213 2070 361

Την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 και ώρα 9:00 π.µ. θα διενεργηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καλλιθέας δημόσια κλήρωση για τις θέσεις της θρησκευτικής εμποροπανηγύρεως «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 2018» η οποία θα διεξαχθεί στις 19 και 20 Ιουλίου 2018 πλησίον του Ιερού Ναού Παντάνασσας Καλλιθέας και της θρησκευτικής εμποροπανηγύρεως «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ 2018» η οποία θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2018 πλησίον του Ιερού της Παναγίας Ελεούσας Καλλιθέας.

15% των θέσεων θα διατεθούν σε ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% , Πολύτεκνους και Τρίτεκνους.

20% των θέσεων θα διατεθούν σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών & σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη , φυτά & μεταποιημένα προϊόντα.

10% των θέσεων θα διατεθούν σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου.

Οι Δημότες & οι Κάτοικοι, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να επιλέξουν για τον «ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 2018» και την «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ 2018» τις θέσεις που θα καταλάβουν, από το σύνολο των διαθέσιμων, καταβάλλοντας τα αναλογούντα τέλη από 11 μέχρι 13 Ιουνίου 2018. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα συμμετάσχουν στην διαδικασία της κλήρωσης.

• Κατά την διαδικασία των Κληρώσεων θα καταρτιστούν πίνακες κληρωθέντων και κληρωθέντων-επιλαχόντων οι οποίοι θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος μετά τις κληρώσεις.

Οι κληρωθέντες δικαιούχοι για τον «ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 2018» θα πρέπει να προσέλθουν για να πληρώσουν τις θέσεις που κληρώθηκαν από 25 μέχρι 28 Ιουνίου 2018. Οι κληρωθέντες δικαιούχοι για την «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ 2018» θα πρέπει να προσέλθουν για να πληρώσουν τις θέσεις που κληρώθηκαν από 20 μέχρι 23 Αυγούστου 2018.

• Στις 29 Ιουνίου 2018 οι κληρωθέντες δικαιούχοι για τον «ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 2018» και στις 24 Αυγούστου 2018 οι κληρωθέντες δικαιούχοι για την «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ 2018» θα μπορούν εάν το επιθυμούν, εφόσον έχουν προκύψει παρακείμενες κενές θέσεις, να αιτηθούν την αγορά αυτών εξαντλώντας την εφαρμογή του κανόνα των 8 m το μέγιστο ή να αλλάξουν την θέση τους με βάση τα κενά που έχουν προκύψει. «Οι κενές θέσεις θα διατίθενται αμέσως μετά τις 9:00 π.μ. με σειρά προτεραιότητας από την πλευρά των ενδιαφερομένων και καταβολής των αναλογούντων τελών, πιστοποιούμενης από την κατάθεση στο Πρωτόκολλο του Δήμου σχετικού αιτήματος, επί συγκεκριμένου εντύπου που χορηγείται από την υπηρεσία» (απόφ. Δ.Σ. 41/16, άρθ. 5Α.18 και απόφ. Δ.Σ. 91/17, άρθ. 5Α.17).

Οι κληρωθέντες-επιλαχόντες για τον «ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 2018» από 02 μέχρι 05 Ιουλίου 2018 και για την «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ 2018» από 27 μέχρι 30 Αυγούστου 2018, θα έχουν την δυνατότητα να δηλώσουν την επιλογή τους ως προς τις αδιάθετες θέσεις οι οποίες θα διατίθενται σε αυτούς από τις 9:00, «σύμφωνα με την σειρά κλήρωσης τους, αφού δηλώσουν την παρουσία τους με κατάθεση σχετικής αιτήσεως που θα χορηγείται από την Υπηρεσία, στο πρωτόκολλο του Δήμου Καλλιθέας και καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη» (απόφ. Δ.Σ. 41/16, άρθ. 5Α.19, εδ.1 και απόφ. Δ.Σ. 91/17, άρθ. 5Α.18).

• Οι εκπρόθεσμοι υποβολής αιτήσεων συμμετοχής καθώς και κάθε άλλος κληρωθείς δικαιούχος ή κληρωθείς επιλαχών για τον «ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 2018» στις 06 Ιουλίου 2018 και για την «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ 2018» στις 31 Αυγούστου 2018, θα έχουν την δυνατότητα να δηλώσουν την επιλογή τους ως προς τις υπολειπόμενες αδιάθετες θέσεις οι οποίες θα διατίθενται σε αυτούς από τις 9:00. «Οι αζήτητες θέσεις θα διατίθενται αμέσως μετά τις 9:00 π.μ. με σειρά προτεραιότητας από την πλευρά των ενδιαφερομένων και καταβολής των αναλογούντων τελών, πιστοποιούμενης από την κατάθεση στο Πρωτόκολλο του Δήμου σχετικού αιτήματος, επί συγκεκριμένου εντύπου που χορηγείται από την υπηρεσία.» (απόφ. Δ.Σ. 41/16, άρθ. 5Α.19 εδ.2 και απόφ. Δ.Σ. 91/17, άρθ. 5Α.18 εδ.2).

Στις 09 Ιουλίου 2018 για τον «ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 2018» και στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 για την «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ 2018» «θα δίνεται η δυνατότητα οι αζήτητες θέσεις να διατίθενται σε ήδη δικαιούχους παρακείμενων θέσεων υπερβαίνοντας τον κανόνα του άρθρου 5A 2 όσον αφορά το μέγιστο των χορηγούμενων m. Οι αζήτητες μέχρι τούδε θέσεις των εκκλησιαστικών ειδών θα διατίθενται σε πωλητές βιβλίων και παιχνιδιών.» (απόφ. Δ.Σ. 41/16, άρθ. 5Α.19 εδ.3 και απόφ. Δ.Σ. 91/17, άρθ. 5Α.18 εδ.3).

• Η παραλαβή των αδειών θα γίνεται από τις 16 Ιουλίου 2018 για τον «ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 2018» και από τις 4 Σεπτεμβρίου 2018 για την «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ 2018».

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ