Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) τη Δευτέρα 11/06/2018 και ώρα 12:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                  Καλλιθέα 07/06/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14η                                 Αρ. πρωτ. 32625

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) τη Δευτέρα 11/06/2018 και ώρα 12:30 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010:

1. Ανατροπή δεσμευθείσης πίστωσης

2. Ανατροπή ποσών δεσμευθεισών πιστώσεων

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για ανάληψη υποχρεώσεων σταθερών δαπανών, διαρκούς ή πάγιου χαρακτήρα, του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018

4. Σύνταξη τεκμηριωμένων αιτημάτων, έγκριση δαπανών, διάθεση πιστώσεων και ανάληψη υποχρεώσεων έτους 2018 (Τμήμα Μελετών Πρασίνου)

5. Σύνταξη τεκμηριωμένων αιτημάτων, έγκριση δαπανών, διάθεση πιστώσεων και ανάληψη υποχρεώσεων έτους 2018 (Τμήμα Μελετών Πρασίνου)

6. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος, έγκριση δαπάνης, ανάληψη υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης έτους 2018 (Τμ. Προμηθειών & Αποθηκών)

7. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος, έγκριση δαπάνης, ανάληψη υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης έτους 2018 (Τμ. Προμηθειών & Αποθηκών)

8. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος, έγκριση δαπάνης, ανάληψη υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης έτους 2018 (Τμ. Προμηθειών & Αποθηκών)

9. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος, έγκριση δαπάνης, ανάληψη υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης έτους 2018 (Τμ. Προμηθειών & Αποθηκών)

10. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης έτους 2018 και διάθεσης πιστώσεων δαπανών συνεχιζομένων, κατόπιν ανειλημμένων Υποχρεώσεων έτους 2017

11. Έγκρισης δαπάνης και έγκρισης διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 15.861,16 ευρώ για την πληρωμή οφειλών οικονομικού έτους 2017

12. Καταβολή συνολικού ποσού 2.825,37 € (με εργοδοτικές εισφορές) στην υπάλληλο του Δήμου μας Μαντά Μαρία για την περίοδο παρελθούσης χρήσεως 8/3/2016-31/12/2017, μετά από επανακατάταξή της σε Μ.Κ. λόγω αναγνώρισης μεταπτυχιακού

13. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος, έγκριση δαπάνης ποσού 139.981,12, έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για το οικ. έτος 2018 & ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για την «Συντήρηση χλοοτάπητα δημοτικού σταδίου Καλλιθέας (2018-2020)»

14. Έγκριση της τεχνικής έκθεσης-προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την «Συντήρηση χλοοτάπητα δημοτικού σταδίου Καλλιθέας (2018-2020)»

15. Εξέταση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου 63,30 τ.μ. και πατάρι 21,55 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου

16. Εξέταση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου 125 τ.μ. με πατάρι, που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου

17. Εξέταση του από 06-06-2018 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της δαπάνης με τίτλο «Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις- Καλοκαίρι 2018»

18. Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Γρυλωνάκη Μαρίας για το με αρ. Κ156/2-4-2018 ΧΕΠ

19. Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Νούτσου Γιαν για το με αρ. 478/14-03-2018 ΧΕΠ

20. Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Κωνσταντίνου Ανδρέα για το με αρ. 848/11-05-2018 ΧΕΠ

21. Περί εγκρίσεως ή μη ορισμού δικηγόρου Ποινικολόγου – εκτός της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, για την υπεράσπιση της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής κ. Άννας Γιαννακού – Πάσχου, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας, για προκαταρτική υπόθεση σε μήνυση της κ. Αναστασίας Νικολαϊδου για παράβαση του Νόμου περί αδέσποτων ζώων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ