Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την υπηρεσία με τίτλο: «Α) Μεταφορά μελών της Υπ. Κοινωνικής Πολιτικής για θαλάσσια μπάνια – Καλοκαίρι 2018-2019» & «Β) Μεταφορές μελών Κοινωνικής Πολιτικής – έτους 2018- 2019»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Καλλιθέα 12/06/2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ: 33574
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμος Καλλιθέας Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Επαναληπτικό Ανοικτό κάτω των ορίων  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 120.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  συνολικά για 2 ημερολογιακά έτη (2018 και 2019, δαπάνη  60.000,00 με ΦΠΑ ευρώ ανά έτος ) η ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο: «Α) Μεταφορά μελών της Υπ. Κοινωνικής Πολιτικής για θαλάσσια μπάνια – Καλοκαίρι 2018-2019» & «Β) Μεταφορές μελών Κοινωνικής Πολιτικής – έτους 2018- 2019», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία είκοσι δύο (22) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η  15/06/2018 και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η  04/07/2018 και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά την 10/07/2018.
Στο διαγωνισμό μπορούν να υποβληθούν προσφορές για το ένα (1) ή και τα δύο (2) τμήματα και, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών του ενδεικτικού προϋπολογισμού εκάστου τμήματος.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά Πρόσωπα όπως ορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 25 παρ.1 Ν.4412/16.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.
Δεν γίνονται δεκτές Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες προσμετρούμενος από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό. Καμία αλλαγή δεν δύναται να γίνει λόγω αλλαγής της ισοτιμίας προς τα ξένα νομίσματα.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ,ΚΗΜΔΗΣ  και ΕΣΗΔΗΣ.

Διακήρυξη Eπαναπροκήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ