Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής – Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ για το έτος 2018

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 4/19-03-18 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ : ΨΠΘΙ46ΜΟΞ9-ΜΝΥ)

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή Acrobat (.pdf)