Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN & ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
για την προμήθεια  με τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN & ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ».  
Σε εκτέλεση  της υπ’ αριθμ.  385/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:  72ΥΜΩΕΚ-ΦΔΩ)

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλλει φάκελο προσφοράς στην διαδικασία με διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN & ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ» , συνολικού  προϋπολογισμού 79.980,00 ευρώ (64.500,00 + 15.480,00Φ.Π.Α. 24%) .

Ολόκληρη η Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών ΕΔΩ