Κλήρωση για ανάδειξη μελών για τη συγκρότηση επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Καλλιθέα 09/07/2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                                Αρ. Πρ.: 39026/10-7-2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ :Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση : Ματζαγριωτάκη 76
Αρμόδιος : E. Γαβαλά
Τηλέφωνο : 213.20.70.426

Έχοντας υπ’ όψιν

  1. Τo με αρ. 38403/05-07-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.4024/2011 σύμφωνα με το οποίο: «Στις περιπτώσεις που για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών ή υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο.
    Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία».

σας ανακοινώνουμε ότι στις 13/07/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄ θα λάβει χώρα η κλήρωση για την ανάδειξη του Δημοτικού Σύμβουλου και του αναπληρωτή του, που θα συμμετάσχει στην επιτροπή για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου:

  • ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

Η επιτροπή θα ορισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4257/2014.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21526/4-11-11 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο γραφείο 304 (3ος όροφος) του Δημαρχείου Καλλιθέας από τους υπαλλήλους:

1) Χριστοδούλου Ευαγγελία
2) Γρίβα Μαρίνα
3) Αθανασιάδη Γεώργιο

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ