Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) την Τρίτη 17/07/2018 και ώρα 13:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                Καλλιθέα 13/07/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18η                               Αρ. πρωτ.39903

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) την Τρίτη 17/07/2018 και ώρα 13:30 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010:

1. 6η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικ. έτους 2018

2. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος, έγκριση δαπάνης, ανάληψη υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης έτους 2018 (Τμ. Προμηθειών & Αποθηκών)

3. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος, έγκριση δαπάνης, ανάληψη υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης έτους 2018 (Τμ. Προμηθειών & Αποθηκών)

4. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης έτους 2018 και διάθεσης πιστώσεων δαπανών συνεχιζομένων, κατόπιν ανειλημμένων Υποχρεώσεων έτους 2017

5. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος, έγκριση δαπάνης, ανάληψη υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης έτους 2018 (Τμ. Μελετών)

6. Εξέταση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Α) Μεταφορά μελών της Υπ. Κοινωνικής Πολιτικής για θαλάσσια μπάνια -Καλοκαίρι 2018 – 2019) & Β) Μεταφορές μελών Κοινωνικής Πολιτικής – έτους 2018-2019»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ