Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) την Πέμπτη 19/07/2018 και ώρα 10.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                      Καλλιθέα 13/07/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19η                                       Αρ. πρωτ. 39904

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) την Πέμπτη 19/07/2018 και ώρα 10.00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010:

1. Περί ασκήσεως ή μη ανακοπής και αιτήσεως αναστολής ενώπιον του Μον. Πρωτ. Αθηνών κατά της με αρ. 9883/2018 διαταγής πληρωμής, επί αιτήσεως του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

2. Καταβολή ποσού συνολικού κόστους 12.110,05€ σε δέκα (10) υπαλλήλους ΙΔΑΧ (μουσικούς της φιλαρμονικής) του Δήμου μας για την περίοδο παρελθούσης χρήσεως 1/8/2017 – 31/12/2017, σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 4483/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ