Απαλλαγή Δημοτικών Τελών σε ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται και δεν ηλεκτροδοτούνται

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 222 του Ν4555/2018 τα ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται και δεν ηλεκτροδοτούνται, απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας για όσο χρόνο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.
Για το σκοπό αυτό υποβάλλεται στο δήμο υπεύθυνη δήλωση εντός διμήνου του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του και σχετική βεβαίωση του ΔΕΔΔΗΕ για την διακοπή.
Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α΄ 171).
Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο
απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.».
Οι ιδιοκτήτες κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων που ως τώρα δεν το είχαν δηλώσει στον οικείο δήμο έχουν προθεσμία έξι μηνών (έως 18/01/2019) να το δηλώσουν και να απαλλαγούν πλήρως από κάθε χρέωση, εφόσον υπήρχε αχρησία και διακοπή του ρεύματος.
Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιμοποιούταν, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποβάλλεται μέσα σε έξι (6) μήνες (έως 18/01/2019) από αυτήν.

Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.

Σε όσους πολίτες έχουν καταλογιστεί οφειλές και έχουν ήδη υποβάλει τη σχετική υπεύθυνη δήλωση, οι οποίες δεν έχουν βεβαιωθεί ταμειακά καλούνται να καταθέσουν αίτηση στο Δήμο και να ζητήσουν τη διαγραφή των ποσών που έχουν προκύψει.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα του ελέγχου για την ορθότητα της δήλωσης.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί χρησιμοποίηση του ακινήτου για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων ολόκληρο το αναλογούν τέλος που αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου μαζί με το σχετικό πρόστιμο, αναδρομικά από το χρόνο απαλλαγής.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ