Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) την Τρίτη 31/07/2018 και ώρα 13:45

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                         Καλλιθέα 27/07/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20η                                         Αρ. πρωτ. 42252

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) την Τρίτη 31/07/2018 και ώρα 13:45 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010:

1. Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης

2. Έγκριση ανάληψη υποχρέωσης στο έτος 2018 και διάθεση πιστώσεως δαπάνης και έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την εξόφληση ασφαλίστρων πυρός της Κεντρικής Αποθήκης στην οδό Π. Τσαλδάρη 329

3. Καταβολή δαπάνης συνολικού ποσού 506,00 € στην υπάλληλο ΙΔΑΧ του Δήμου μας Σερετίδου Ελένη του Γεωργίου για την περίοδο παρελθούσης χρήσεως 1/8/2017-31/12/2017, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4483/2017

4. Καταβολή δαπάνης συνολικού ποσού 484,78€ στον υπάλληλο ΙΔΑΧ του Δήμου μας Βαβυλουσάκη Νικόλαο του Ευάγγελου για την περίοδο παρελθούσης χρήσεως 1/1/2016 – 31/12/2017, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4354/2015

5. Έγκριση 1ου & 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της υπηρεσίας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ (2018)»

6. Έγκριση 1ου & 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση χλοοτάπητα δημοτικού σταδίου Καλλιθέας (2018-2020)»

7. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την «Καταγραφή αστικού πρασίνου στο Δήμο Καλλιθέας»

8. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για την «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων»

9. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ»

10. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την «Υλοποίηση προγραμμάτων των ομάδων ερασιτεχνικής δημιουργίας (περίοδος 2018-2019)»

11. Έγκριση της τεχνικής έκθεσης-προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την «Καταγραφή αστικού πρασίνου στο Δήμο Καλλιθέας»

12. Έγκριση της τεχνικής έκθεσης-προδιαγραφών, έγκριση συγγραφής υποχρεώσεων και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων»

13. Έγκριση της τεχνικής έκθεσης – τεχνικών χαρακτηριστικών, συγγραφής υποχρεώσεων και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ»

14. Έγκριση της τεχνικής έκθεσης περιγραφής παρεχομένων υπηρεσιών, συγγραφής υποχρεώσεων και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την «Υλοποίηση προγραμμάτων των ομάδων ερασιτεχνικής δημιουργίας (περίοδος 2018-2019)»

15. Κοινοποίηση 1ου Πρακτικού ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής (συμπεριλαμβανομένων και των αναγκαίων ανταλλακτικών) σε εξωτερικά συνεργεία, των αγόνων ομάδων

16. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την «Προμήθεια μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου»

17. Έγκριση της τεχνικής έκθεσης – τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την «Προμήθεια μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ