Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 20η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 31/07/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π ε ρ ί λ η ψ η

Στην Καλλιθέα σήμερα 01/08/2018 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 20η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 31/07/2018 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Απόφαση Νο 276: Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 277: Έγκριση απολογιστικών στοιχείων B΄ τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2018

Απόφαση Νο 278: Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Καρπουζλή Εμμανουήλ για το με αρ. 1290/16-7-2018 Χ.Ε.Π.

Απόφαση Νο 279: Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Κωνσταντίνου Ανδρέα για το με αρ. 1288/13-7-2018 Χ.Ε.Π.

Απόφαση Νο 280: Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Κουλούρη Αθανάσιου για το με αρ. Κ 229/17-5-2018 Χ.Ε.Π.

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 281: Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης

Απόφαση Νο 282: Έγκριση ανάληψη υποχρέωσης στο έτος 2018 και διάθεση πιστώσεως δαπάνης και έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την εξόφληση ασφαλίστρων πυρός της Κεντρικής Αποθήκης στην οδό Π. Τσαλδάρη 329

Απόφαση Νο 283: Καταβολή δαπάνης συνολικού ποσού 506,00 € στην υπάλληλο ΙΔΑΧ του Δήμου μας Σερετίδου Ελένη του Γεωργίου για την περίοδο παρελθούσης χρήσεως 1/8/2017-31/12/2017, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4483/2017

Απόφαση Νο 284: Καταβολή δαπάνης συνολικού ποσού 484,78€ στον υπάλληλο ΙΔΑΧ του Δήμου μας Βαβυλουσάκη Νικόλαο του Ευάγγελου για την περίοδο παρελθούσης χρήσεως 1/1/2016 – 31/12/2017, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4354/2015

Απόφαση Νο 285: Έγκριση 1ου & 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της υπηρεσίας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ (2018)»

Απόφαση Νο 286: Έγκριση 1ου & 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση χλοοτάπητα δημοτικού σταδίου Καλλιθέας (2018-2020)»

Απόφαση Νο 287: Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την «Καταγραφή αστικού πρασίνου στο Δήμο Καλλιθέας»

Απόφαση Νο 288: Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για την «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων»

Απόφαση Νο 289: Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ»

Απόφαση Νο 290: Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την «Υλοποίηση προγραμμάτων των ομάδων ερασιτεχνικής δημιουργίας (περίοδος 2018-2019)»

Απόφαση Νο 291: Έγκριση της τεχνικής έκθεσης-προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την «Καταγραφή αστικού πρασίνου στο Δήμο Καλλιθέας»

Απόφαση Νο 292: Έγκριση της τεχνικής έκθεσης-προδιαγραφών, έγκριση συγγραφής υποχρεώσεων και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων»

Αποσύρεται: Έγκριση της τεχνικής έκθεσης – τεχνικών χαρακτηριστικών, συγγραφής υποχρεώσεων και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ»

Απόφαση Νο 293: Έγκριση της τεχνικής περιγραφής παρεχομένων υπηρεσιών, συγγραφής υποχρεώσεων και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την «Υλοποίηση προγραμμάτων των ομάδων ερασιτεχνικής δημιουργίας (περίοδος 2018-2019)»

Απόφαση Νο 294: Έγκριση 1ου Πρακτικού ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής (συμπεριλαμβανομένων και των αναγκαίων ανταλλακτικών) σε εξωτερικά συνεργεία, των αγόνων ομάδων

Απόφαση Νο 295: Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την «Προμήθεια μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου»

Απόφαση Νο 296: Έγκριση της τεχνικής έκθεσης – τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την «Προμήθεια μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ