Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Καλλιθέα 05/09/2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                 Aριθ. Πρωτ: 47367
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμος Καλλιθέας προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.999,40 ευρώ η ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ», με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) προσφορά.
H ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 18/09/2018 και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών).
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν Προσφέροντες όπως αναλυτικά ορίζεται στο σχετικό άρθρο 6 της Διακήρυξης.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δύο (2) επί τοις % της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει για τρεις (3) μήνες από την επόμενη της ημέρας του διαγωνισμού.
Δεν γίνονται δεκτές Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δύο (2) μήνες προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν δωρεάν τη διακήρυξη, το έντυπο οικονομικής προσφοράς και τα λοιπά έγγραφα του διαγωνισμού από το Τμήμα Μελετών Πρασίνου ή από την ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας www.kallithea.gr, στη διαδρομή: Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων / Διακηρύξεις – Προκηρύξεις.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό και τα τεύχη δημοπράτησης παρέχονται από το Τμήμα Μελετών Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Καλλιθέας στο τηλ. 213.2070.453 & 454 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Επίσης παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στον ιστότοπο του Κ.Η.Μ.Δ.Σ www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας.

Η Απόφαση της Οικ. Επιτροπής & οι Όροι της Διακήρυξης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ