Σκοποί και στόχοι

Οι σκοποί και οι στόχοι της Δημοτικής Βιβλιοθήκης είναι να προωθεί χωρίς πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές και άλλες διακρίσεις την εξάπλωση της γνώσης, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και να καθιστά εφικτή την πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορία. Για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων της η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Καλλιθέας οι οποίοι συνάδουν και με την διακήρυξη της Unesco για τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες μεταξύ άλλων αποσκοπεί :

να λειτουργεί ως τοπικό κέντρο πληροφόρησης
να ενισχύει την αναγνωσιμότητα και κάθε είδους σχετική μορφωτική και πολιτιστική δραστηριότητα.
να παρέχει ειδικές υπηρεσίες και υλικό σε όσους χρήστες δεν μπορούν, για οποιοδήποτε λόγω, να χρησιμοποιήσουν τις συνήθεις υπηρεσίες και το υπάρχον υλικό της Βιβλιοθήκης κάθε είδους πληροφορία
να ενεργεί προς κάθε κατεύθυνση για την εκπλήρωση της αποστολής της.
προωθεί την ενημέρωση σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς ,των επιστημονικών επιτευγμάτων και των καινοτομιών.
να ενισχύει την τυπική εκπαίδευση όλων των βαθμίδων
να υποστηρίζει την προφορική παράδοση
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας σύμφωνα με τους παραπάνω στόχους δραστηριοποιείται έτσι ώστε:

να θέτει στη διάθεση του κοινού έντυπο, οπτικοαουστικό και σε ηλεκτρονική μορφή υλικό.
να μεριμνά για την απόκτηση, επεξεργασία, διάθεση, συντήρηση και προβολή του υλικού.
να ερευνά συνεχώς για την εξακρίβωση των αναγκών των χρηστών της Βιβλιοθήκης σε συνεργασία με αυτούς και με διάφορους φορείς.
να παρακολουθεί και ενσωματώνει τις εξελίξεις στη Βιβλιοθηκονομία και τις επιστήμες της πληροφόρησης, καθώς και τις τεχνολογικές εξελίξεις, που θα διευκολύνουν τις επιτελούμενες εργασίες και θα συντελέσουν στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.
να υιοθετεί εθνικά και διεθνή πρότυπα.
να συγκεντρώνει και να συγκροτεί ειδικές συλλογές και αναλαμβάνει την οργάνωση, διαχείριση και διάθεση τοπικών πηγών πληροφόρησης.
να πραγματοποιεί δραστηριότητες όπως εκθέσεις, διαλέξεις, συνέδρια κ.λπ.
τέλος συνεργάζεται με άλλες Βιβλιοθήκες και φορείς ενεργοποιείται στα πλαίσια της οργάνωσης ενός Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών.