Συλλογή Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Με τον όρο συλλογή υλικού νοείται κάθε πηγή μάθησης , πληροφόρησης και γνώσης σε έντυπη, οπτικοαουστική, ηλεκτρονική, μαγνητική, ή οιαδήποτε άλλη μορφή.
Η δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας διαθέτει μια αξιόλογη συλλογή βιβλίων ,περιοδικών και οπτικοαουστικού υλικού που καλύπτει αντιπροσωπευτικά όλο το φάσμα της ανθρώπινης γνώσης .
Ο εμπλουτισμός της συλλογής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλλιθέας έχει πάγιο και διαρκή χαρακτήρα, βασίζεται κατά κύριο λόγω στην ελληνική εκδοτική παραγωγή & πραγματοποιείται με αγορές, δωρεές, ανταλλαγές κλπ.
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας διαθέτει:

συλλογή 45.000 τίτλων βιβλίων
συλλογή 35 τίτλων περιοδικών εκδόσεων
συλλογή του αρχείου τοπικού τύπου
συλλογή του παιδικού τμήματος
συλλογή αρχειακού υλικού
συλλογή οπτικοαουστικού υλικού και εκπαιδευτικών προγραμμάτων
επίσης τη συλλογή της Χατζηνείου Βιβλιοθήκης με ένα σημαντικό αριθμό βιβλίων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.
Η χάραξη της πολιτικής ανάπτυξης της συλλογής γίνεται από την αρμόδια για την επιλογή του υλικού επιτροπή και συνεπικουρείται από το υπόλοιπο προσωπικό της Βιβλιοθήκης το οποίο διατυπώνει τις ανάγκες καθώς και τις ελλείψεις εν γένει της Βιβλιοθήκης στον Προϊστάμενο του Τμήματος της Βιβλιοθήκης.
Το προσωπικό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης καταγράφει τις ανάγκες, ετοιμάζει τους καταλόγους και τους καταθέτει στην επιτροπή προς συμπλήρωση. Οι εν λόγω κατάλογοι σε συνέχεια κατατίθενται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η συνεχή ενημέρωση των υπευθύνων, οι οποίοι συμμετέχουν και παρακολουθούν σχετικά συνέδρια , ημερίδες, σεμινάρια, εκθέσεις κ.λπ..

Για τον άρτιο, αντιπροσωπευτικό και σύμφωνα με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας εμπλουτισμό του υλικού της Βιβλιοθήκης λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

ισομερής ανάπτυξη όλων των θεματικών κατηγοριών του υλικού που διαθέτει η Βιβλιοθήκη.
περαιτέρω ανάπτυξη όσων θεωρούνται κατά περίπτωση σημαντικές.
γνώση των ενδιαφερόντων, των απαιτήσεων ειδικών ομάδων όπως μειονότητες καθώς και των προτάσεων των χρηστών.
η συγκρότηση και ανάπτυξη συλλογών τοπικού ή ειδικού ενδιαφέροντος.
Η αποδοτική εξυπηρέτηση του κοινού της Βιβλιοθήκης, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάθε Βιβλιοθήκης και η ένταξή της στο Δίκτυο Βιβλιοθηκών προϋποθέτει την τυποποιημένη και συστηματική οργάνωση του υλικού αυτής.
Η ανάπτυξη των συλλογών με τρόπο που να εξασφαλίζει την τυποποιημένη και ομοιογενή οργάνωση του υλικού τους απαιτεί:

τη φυσική βιβλιοθηκονόμοι (Dewey, AACR, Sear Subjiect List, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας)
και ηλεκτρονική επεξεργασία του με την δημιουργία ηλεκτρονικού καταλόγου με αυτοματοποιημένο σύστημα ΑΒΕΚΤ 5.5 το οποίο είναι συμβατό με το διεθνές πρότυπο UNIMARK.
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη διατηρεί τους συμβατούς καταλόγους:

λεξικογραφικό
τοπογραφικό
θεματικό
ηλεκτρονικό
Η ηλεκτρονική επεξεργασία αφορά στην αυτοματοποίηση του καταλόγου σύμφωνα με το αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης και περιλαμβάνει περίπου 6000 τίτλους του δανειστικού τμήματος οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι μέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης με τη χρήση του πρωτοκόλλου Ζ. 39 .