Αντιδήμαρχοι

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Καλλιθέας, με θητεία από 11/03/2017 μέχρι το τέλος της τρέχουσας δημοτικής θητείας, μεταβιβάζοντας στον καθένα τους, συγκεκριμένες αρμοδιότητες όπως παρακάτω:

⇒ Αντιδήμαρχο, Κοινωνικής Πολιτικής την κα. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΠΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ, στην οποία δεν παρέχεται αντιμισθία, και της μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες της αντίστοιχης οργανικής μονάδας του Δήμου, ήτοι :

  • Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής

⇒ Αντιδήμαρχο, Εξυπηρέτησης του Δημότη και καθημερινότητας τον κ. ΔΕΛΑΤΟΛΑ ΤΖΩΡΤΖΗ, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες της αντίστοιχης οργανικής μονάδας του Δήμου, ήτοι:

  • Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

⇒ Αντιδήμαρχο, Περιβάλλοντος, τον κ. ΚΟΚΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες της αντίστοιχης οργανικής μονάδας του Δήμου, ήτοι:

  • Διεύθυνση Περιβάλλοντος,

Επίσης, ορίζεται υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας .

⇒ Αντιδήμαρχο, Παιδείας, Πολιτισμού και Τοπικής Ανάπτυξης, τον κ. ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, ήτοι:

  • Διεύθυνση Πολιτισμού – Παιδείας & Νέας Γενιάς

⇒ Αντιδήμαρχο, Διοικητικών και Οικονομικών θεμάτων, τον κ. ΜΠΑΡΜΠΑΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, ήτοι:

  • τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
  • τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών,
  • τη Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων

Επίσης, εξουσιοδοτείται να υπογράφει τα χρηματικά εντάλματα.

Οι Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις που σχετίζονται με τις στον κάθε ένα ανατιθέμενες καθ΄ ύλην αρμοδιότητες.

Οι κ.κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΠΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ, ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ, ΚΟΚΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ εξουσιοδοτούνται για την τέλεση των Πολιτικών Γάμων. Την αρμοδιότητα αυτή διατηρεί και ο Δήμαρχος.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

⇒ Τον κ. ΣΟΦΙΑΝΙΔΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ, ως άμισθο εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο, και μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Δόμησης και της Διεύθυνσης Δημοτικής Κατάστασης καθώς και των θεμάτων Διεθνών σχέσεων και εξουσιοδοτούμε να υπογράφει όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα των ανωτέρω υπηρεσιών.
Επίσης, του ανατίθεται ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου του Κέντρου Στήριξης Ποντιακού Ελληνισμού (ΚΕΣΠΕ).

⇒ Τον κ. ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, ως άμισθο εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο, για θέματα εποπτείας των Α΄ και Δ΄ Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου Καλλιθέας και εξουσιοδοτούμε να υπογράφει όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα των ανωτέρω υπηρεσιών.

⇒ Την κα. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ως άμισθη εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο, για θέματα εποπτείας των Β΄ και Γ΄ Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου Καλλιθέας και εξουσιοδοτούμε να υπογράφει όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα των ανωτέρω υπηρεσιών.

Ολόκληρη η Απόφαση ΕΔΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ 180/2017