ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2015 – 2019
(Εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 513/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθμ. 4410/1658/18-1-2017 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής)

Το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Καλλιθέας 2015-2019 αποτελεί προϊόν πολύμηνης προσπάθειας, πολλών προσώπων και έχει ήδη υποστεί πολλαπλούς ελέγχους, διορθώσεις και βελτιώσεις, είναι δε πραγματικότητα εξαιτίας της ενεργής συμμετοχής όλων των υπηρεσιών, των αιρετών, των αντιδημάρχων και πρωτίστως του ίδιου του Δημάρχου, που χωρίς αυτήν την συμμετοχή όλων δεν θα μπορούσε να έχει αυτήν την έκταση και λεπτομέρεια.