Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι:
1. Η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων.
2. Η διαχείριση των πιστώσεων που του διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων.
3. Η συνεργασία με τη δημοτική αρχή για τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφελείας ή την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και την οργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων με τη συμμετοχή των μαθητών.
Οι πόροι του Νομικού Προσώπου προέρχονται:
1. Από την επιχορήγηση του κράτους.
2. Από την επιχορήγηση του Δήμου η οποία θα διαμορφώνεται ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής και θα καθορίζεται κατ’ έτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Από προσόδους της σχολικής περιουσίας.
4. Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
5. Από κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες.
6. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Διοίκηση
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη, το οποίο ορίζεται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο.
2. Στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχουν επτά (7) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) προέρχονται από τη μειοψηφία, καθώς και δύο (2) μέλη – δημότες ή κάτοικοι με εγνωσμένο κύρος ή επαγγελματική και κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις ανάλογες προς τους σκοπούς του Νομικού Προσώπου.
3. Στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχουν τρεις (3) διευθυντές εκ των πέντε (5) αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, καθώς και τρεις (3) εκπρόσωποι της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου Καλλιθέας ή των υφισταμένων συλλόγων γονέων κατά προτεραιότητα μεγέθους της σχολικής μονάδας.

Λοιπά θέματα της διοίκησης του Νομικού Προσώπου καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 1 της με αριθμό 8440/24.2.2011 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Διεύθυνση : Φιλαρέτου 108 τ.κ. 17676
Τηλ. : 210 95.89.635
Email : npdd.sxeppe@kallithea.gr