Ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας της συνεδρίασης στις 21/11/2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλλιθέας δηλώνει την δέσμευσή του να μην προχωρήσει στις πρόνοιες της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του ν. 3979/2011 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 178 του ν. 4635/2019 για την «Σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού».
Για το σκοπό αυτό μάλιστα, ο Δήμος Καλλιθέας θα συνεχίσει να προσλαμβάνει μόνιμο προσωπικό για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών στις ανταποδοτικές υπηρεσίες.