Έχουν ξεκινήσει οι Ενέργειες Συμβουλευτικής του Επιδοτούμενου Προγράμματος Συμβουλευτικής Κατάρτισης & Πιστοποίησης Ανέργων, για τους κατοίκους των Δήμων Αλίμου, Καλλιθέας & Π. Φαλήρου

Με ταχύ ρυθμό υλοποιούνται οι ενέργειες συμβουλευτικής των ανέργων – ωφελουμένων που είναι κάτοικοι των Δήμων Αλίμου, Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου που συμμετέχουν στο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ανέργων με τίτλο «Δράσεις για την Βελτίωση της Απασχολησιμότητας» και κωδικό ΟΠΣ 5055289.

Βασικός στόχος των ενεργειών συμβουλευτικής είναι η συμπλήρωση και ενίσχυση των γνώσεων και βασικών δεξιοτήτων των ωφελουμένων προκειμένου να ενισχυθούν οι δυνατότητες απασχόλησης τους και ένταξης τους στην αγορά εργασίας.

Print

Μετά την ολοκλήρωση των τεσσάρων (4) πρώτων συνεδριών οι ωφελούμενοι θα ενταχθούν σε τμήμα προκειμένου να ξεκινήσουν τις ενέργειες Κατάρτισης του έργου. Σχετική ενημέρωση θα έχουν από τον Ανάδοχο του έργου.

eu_espa_pep.attikis