Πρόσκληση για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Καλλιθέα,20/4/2017
Αρ.Πρωτ.:20038

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε ενόψει της συγκρότησης της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης 3/5/2017, όπως εκδηλώσετε ενδιαφέρον για την συμμετοχή σας στην επιτροπή διαβούλευσης μέχρι την Τρίτη 02/05/2017
Η επιτροπή διαβούλευσης σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010), στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.
Η διάρκεια της θητείας της Επιτροπής δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη και ειδικά για την περίοδο 2017-2019 η θητεία ορίζεται σε δυόμιση (2,5) χρόνια (άρθρο 282 παρ. 16 του Ν. 3852/2010).
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:

  1. των τοπικών εμπορικών & επαγγελματικών συλλόγων & οργανώσεων
  2. των επιστημονικών συλλόγων & φορέων
  3. των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων & εργοδοτών
  4. των ενώσεων & συλλόγων γονέων
  5. των αθλητικών & πολιτιστικών συλλόγων & φορέων
  6. των εθελοντικών ενώσεων & κινήσεων πολιτών
  7. άλλων οργανώσεων & φορέων της κοινωνίας των πολιτών
  8. εκπρόσωποι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων
  9. δημότες.(κατόπιν κλήρωσης δημόσιας)

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Κάρναβος