19/2/2014 - Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 2 ατόμων ΠΕ Νηπιαγωγών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"» - Αιτήσεις από 20/2 έως 26/2


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Καλλιθέα:  18/02/2014
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                                            Αρ. πρωτ.:  - 992-
Ν.Π.Δ.Δ.: «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης
"Γιάννης Γάλλος"»
Υπηρεσία :  Διοικητική
Αρμόδιοι :  Μιμητοπούλου Ρ.
Ταχ. Διεύθυνση: Ναυταθλητικές Εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας
Τ.Θ. : 78514
Τ.Κ. : 17602
Τηλ.: 210 9598.555 (εσωτ.3)
email: diikitiko@dimoskallitheas-opaa.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, για την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος για την Πράξη
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»,
του Ε.Π.«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Το  Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ“»

Έχοντας υπόψη:
1.  Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και της παρ.2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009, σε περίπτωση που η πρόσληψη αφορά σε εκπαιδευτικό – διδακτικό προσωπικό.
2.  Την υπ΄ αριθμ. ΚΥΑ:2.35832/οικ.3.2401/28-12-2012 (ΦΕΚ 3484/τ.Β΄/31-12-2012) η οποία τροποποιεί την υπ΄αριθμ. ΚΥΑ: 1.8010/οικ.3.1413/14-6-2011 (ΦΕΚ 1230/τ.Β΄/14-6-2011) με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Πράξης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής”, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του  Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την προγραμματική περίοδο 2007-2013».
3.  Την υπ’ αριθ. 3.19703/6.4806/19-06-2013 με ΑΔΑ: ΒΕΖ2Λ-Γ6Β απόφαση της Γενικής Γραμματέως Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με θέμα: Ένταξη της Πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2013-2014 στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» με κωδικό ΜΙS 447893 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 3.28446/οικ. 6.7365/14-10-2013 απόφαση με ΑΔΑ:ΒΛΛΚΛ-ΤΛΩ. 
4.  Τον οριστικό πίνακα επιλέξιμων δομών ανά Δήμο κατόπιν της υπ΄αριθμ. 1360/19-6-2013 πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε, για την Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2013-2014, για το Δήμο Δομής: Δήμος Καλλιθέας, Φορέας: Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ», Περιφέρεια: Αττικής.
5.  Την από 20-12-2013 τροποποίηση σύμβασης (αρ.πρωτ. 714/18-7-2013) για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» μεταξύ της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. και του φορέα με επωνυμία ΝΠΔΔ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ».
6.  Την υπ΄αριθμ. 7/13-3-2013 με (ΑΔΑ:ΒΕ2ΩΟΛΨΦ-ΞΙΔ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ¨ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ¨» με θέμα: « Αίτημα για προγραμματισμό προσλήψεων Προσωπικού ΙΔΟΧ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ».
7.  Την υπ΄αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/139/25693/11-11-2013 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α΄), όπως  ισχύει.
8.  Το υπ΄αριθμ. 45663/14-11-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
9.  Την υπ΄αριθμ. 136/12-12-2013 με (ΑΔΑ:ΒΛΓΕΟΛΨΦ-ΗΞΥ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ¨ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ¨» με θέμα: «Καθορισμός των ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για πρόσληψη ατόμων για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων».
10.  Την  με αριθμ. πρωτ. 2902/2487/17-01-2014 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ελέγχου νομιμότητας της υπ΄αριθμ.136/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης Δήμου Καλλιθέας»
11.  Την με αριθμ. πρωτ. 480/03-02-2014 (ορθή επανάληψη) βεβαίωση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ¨ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ¨», περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας της ΣΟΧ 1/2014 ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ¨ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ¨»...

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ


Είσοδος Μελών:Η γνώμη σας:
Σε ποιο θέμα πιστεύετε ότι χρειάζεται να επικεντρώσει μεγαλύτερες προσπάθειες βελτίωσης ο Δήμος μας;