ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ […]

περισσότερααπό:Πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου για την ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φωτιστικών – λαμπτήρων

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΜΗ […]

περισσότερααπό:Πλειοδοτική προφορική δημοπρασία ανάδειξης Αναδόχου για την εκποίηση γαλβανισμένου και μη χαλυβδοελάσματος και πάσης φύσεως μεταλλικών υλικών

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ & […]

περισσότερααπό:Φανερή, πλειοδοτική, προφορική δημοπρασία για την εκποίηση μεταχειρισμένων συσσωρευτών και λιπαντικών ελαίων των οχημάτων/μηχανημάτων έργου του Δήμου Καλλιθέας

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» […]

περισσότερααπό:Πλειοδοτική προφορική δημοπρασία ανάδειξης Αναδόχου για την εκποίηση άχρηστων ελαστικών οχημάτων του Δήμου Καλλιθέας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την κάλυψη, με απόσπαση εννέα (9) θέσεων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, για τη […]

περισσότερααπό:Προκήρυξη για τη στελέχωση μέσω αποσπάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την κάλυψη, με απόσπαση οκτώ (8) θέσεων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, για τη […]

περισσότερααπό:Προκήρυξη για τη στελέχωση μέσω αποσπάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Καλλιθέα 28 / 07 / 2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        Αριθ. Πρωτ: 32715 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & […]

περισσότερααπό:Συνοπτικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας»

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 29056 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ CPV : 71320000-7 «Υπηρεσίες εκπόνησης […]

περισσότερααπό:Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Καλλιθέα 6/7/2021 ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                        Αριθ.πρωτ.: – 3167 – ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» […]

περισσότερααπό:Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» για την υπηρεσία με τίτλο «Ανάθεση έργου Φύλαξης εγκαταστάσεων του ΝΠΔΔ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Καλλιθέα 30/06/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                            Αριθ. Πρωτ: 27872 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ AΡΜΟΔΙΟΣ: […]

περισσότερααπό:Διευκρινίσεις επί συμπλήρωσης ΕΕΕΣ, σχετικά με τον επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό, για την υπηρεσία με τίτλο: Α) Μεταφορά μελών της Υπ. Κοινωνικής Πολιτικής για θαλάσσια μπάνια-Καλοκαίρι 2021 Β) Μεταφορές μελών Κοινωνικής Πολιτικής- έτους 2021»