ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΣΟΧ5/2020 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Νέα Δομή Αστέγων Δήμου Καλλιθέας: Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ)» (Κωδικός ΟΠΣ: 5002784)

Ο Δικαιούχος Φορέας «ΑμΚΕ Δύναμη Ζωής»

Έχοντας υπόψη:

  1. Τη με Κωδικό ΑΤΤ028 Α/Α ΟΠΣ 1754 και Αρ. Πρωτ. 4069/04.10.2016 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, για την υποβολή προτάσεων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας (09) «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο «Δομές Αστέγων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Την υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.19061-1457/22.04.2016 KYA (ΦΕΚ 1336/Β/12.05.2016) με θέμα: «Καθορισμός πλαισίου ελάχιστων προδιαγραφών για Δομές Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους».
  3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 248-02/03/2018 (ΑΔΑ: Ψ4ΙΕ7Λ7-Σ35) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Νέα Δομή Αστέγων Δήμου Καλλιθέας: Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ)» και με κωδικό ΟΠΣ 5002784 στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020».

Τη πρόθεσή της να προσλάβει, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Νέα Δομή Αστέγων Δήμου Καλλιθέας: Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ)», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αττική 2014-2020», του Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί στην κάτωθι Δομή Αστέγων στο Δήμο Παρέμβασης και ανά ειδικότητα, ο εξής αριθμός ατόμων με τα κάτωθι απαιτούμενα προσόντα:

ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ & Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ-ΑμΚΕ ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Ανεξαρτήτως κατηγορίας, οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, θα πρέπει να: i) έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, ii) έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν, iii) είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958). Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας.
2.Προθεσμία: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την Δευτέρα 03/08/2020 έως και την Τετάρτη 12/08/2020.
3. Ανάρτηση: ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τη συγχρηματοδοτούμενη δράση “Δομές Αστέγων”» και το Ειδικό Παράρτημα (Α1): Απόδειξης χειρισμού Η/Υ]: α) στο δικτυακό τόπο του Φορέα https://www.dynamizois.gr/news/, β) στα γραφεία του Φορέα στην Περιοχή Παρέμβασης (διεύθυνση: Ναυσικάς 5, Τ.Κ. 17672, Καλλιθέα) και γ) στα δημοτικά καταστήματα του Δήμου Παρέμβασης (Ανδρομάχης 100, Τ.Κ 17672, Καλλιθέα και Ματζαγριωτάκη 76, Τ.Κ 17676, Καλλιθέα).
4. Αιτήσεις: Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΣΟΧ: α) στο δικτυακό τόπο του Φορέα (https://www.dynamizois.gr/news/), β) στα γραφεία του Φορέα στην Περιοχή Παρέμβασης (διεύθυνση: Ναυσικάς 5, Τ.Κ. 17672, Καλλιθέα) και γ) στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Παρέμβασης (Ανδρομάχης 100, Τ.Κ 17672, Καλλιθέα). Καλούνται να υποβάλουν τον συμπληρωμένο φάκελο της αίτησής ταχυδρομικά μόνο, με συστημένη επιστολή υπόψη Κας Χρονοπούλου, συμπληρώνοντας την αίτηση με κωδικό έντυπο ΣΟΧ 5 στα γραφεία του Φορέα στην Περιοχή Παρέμβασης, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ναυσικάς 5, Τ.Κ. 17672, Καλλιθέα, αναγράφοντας εξωτερικά τον κωδικό της θέσης για τον οποίο υποβάλλουν (τηλ. επικοινωνίας: 2109532718 μεταξύ των ωρών 12:00-15:00). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων

amke