Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ν.π.δ.δ. Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’ που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Πέμπτη 22/04/2021 και ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Καλλιθέα 16/04/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αριθ. πρωτ.-1686-
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»
Τμήμα: Διοικητικό – Οικονομικό
Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου
Αρμόδιος: Γ. Ποδιάδου
Τηλέφωνο: 210 9521.410

Κυρίες / οι,

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) και
  2. Τη με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’» που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας webex την Πέμπτη 22/04/2021 και ώρα 18:00 με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. 2η Μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2021.

2. Έγκριση, α) του κανονισμού λειτουργίας των βρεφικών-βρεφονηπιακών σταθμών του Οργανισμού μας, τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά για την εισαγωγή βρεφών και νηπίων, κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022, καθώς και β) τον ορισμό επιτροπής επεξεργασίας των αιτήσεων εγγραφής βρεφών και νηπίων και της διαδικασίας επιλογής τους, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 41087, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4249/5-12-2017.

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης προσφυγής Ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά κατά της με αριθ. 02/2020 απόφασης του Λιμεναρχείου Σαρωνικού.

4. Χορήγηση ή μη έκπτωσης των τελών ελλιμενισμού για το ναυταθλητικό σκάφος «ΤΗΛΕ ΙΙΙ» ολικού μήκους 11,40 ιδιοκτησίας του Συλλόγου Ιστιοπλόων Προσωπικού Ο.Τ.Ε (ΣΙΠ –ΟΤΕ).

5. Προγραμματισμός προσλήψεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα προγράμματα «ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» (ΠΑγO) σε συνεργασία με τη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ για την αθλητική περίοδο 2021-2022.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ