Ανακοίνωση πρόσληψης 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. πλήρους απασχόλησης, ειδικότητας ΤΕ/ΠΕ νοσηλευτών

Υποβολή αιτήσεων ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ από Πέμπτη 6 Μαΐου 2021 & ώρα 00:01 μέχρι ώρα 23:59

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Καλλιθέα, 05/05/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   Αρ.Πρωτ. 18343
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ματζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 17676
Πληροφορίες:Π. Παρίδου
Τηλέφωνο:213-2070410,4,2,3,5

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΤΟΜΩΝ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕ/ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ 10/5/2021 ΕΩΣ 30/6/2021, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ.98 ΤΟΥ ν.4796/2021 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡ. 74 ΤΟΥ ν. 4745/2020, ΟΠΩΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 175 ΤΟΥ ν.4764/2020, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΤΑΧΕΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (RAPID TEST) ΓΙΑ COVID-19.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Έχοντας υπ όψη:

  1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α’).
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄).
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4796/2021 (ΦΕΚ 63 Α’).
  5. Τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ.2 του Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ 214 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ.175 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256 Α’).
  6. Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Καλλιθέας (ΦΕΚ 2598/τ.Β’/25.9.2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  7. Την με αρ. 177/2021 (ΑΔΑ:ΨΕΕΥΩΕΚ-Ρ4Υ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων για τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου και συγκεκριμένα για τις ανάγκες του τμήματος Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, ειδικότητας ΤΕ/ΠΕ Νοσηλευτών, χρονικής διάρκειας από 10/05/2021 έως 30/06/2021, για τη διενέργεια δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) για covid-19.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, τεσσάρων (4) ατόμων για τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου και συγκεκριμένα για τις ανάγκες του τμήματος Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, ειδικότητας ΤΕ/ΠΕ Νοσηλευτών, χρονικής διάρκειας από 10/05/2021 έως 30/06/2021, για τη διενέργεια δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) για covid-19, όπως αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α, οι οποίες αφορούν επείγουσες ανάγκες για την άμεση λήψη προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της Δημόσιας Υγείας εξαιτίας της πανδημίας από τον COVID-19, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται την Πέμπτη 6 Μαΐου 2021 από ώρα 00:01 και μέχρι ώρα 23:59 να συμπληρώσουν την σχετική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, και να την υποβάλουν υπογεγραμμένη μετά των συνημμένων δικαιολογητικών ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail: idox@kallithea.gr

Συνημμένα:

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ