Συνοπτικός Διαγωνισμός για την υπηρεσία με τίτλο: Δαπάνη μίσθωσης ενός ιδιωτικού αυτοκινήτου (πούλμαν) για τη μετακίνηση του συνόλου της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλλιθέας μετά των μουσικών οργάνων της

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Καλλιθέα 08 / 06 / 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       Αριθ. Πρωτ : 23800
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Ο Δήμος Καλλιθέας (NUTS EL304) Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού προϋπολογισμού 7.400,00 ευρώ με ΦΠΑ η ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο: Δαπάνη μίσθωσης ενός (1) ιδιωτικού αυτοκινήτου (πούλμαν) για τη μετακίνηση του συνόλου της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλλιθέας μετά των μουσικών οργάνων της με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) προσφορά ανά περίπτωση.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18/06/2021, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Καλλιθέας επί της οδού Ματζαγριωτάκη 76 από την Αρμόδια Επιτροπή που ορίζεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης η 10:30 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών), αφού πρώτα ο εξωτερικός φάκελος προσφοράς πρωτοκολληθεί από το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο) 1ος όροφος Δημ. Καταστήματος-Ματζαγριωτάκη 76).
Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά όπως αναλυτικά ορίζεται στο άρθρο 6ο της Διακήρυξης.
Δεν γίνονται δεκτές Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενος από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό. Καμία αλλαγή δεν δύναται να γίνει λόγω αλλαγής της ισοτιμίας προς τα ξένα νομίσματα.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ,ΚΗΜΔΗΣ .

Συνημμένα:

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ