Κλήρωση μελών Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία για τη μελέτη με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» CPV 71320000-7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Καλλιθέα 08/06/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 Αρ.Πρωτ.: 23949
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μαντζαγριωτάκη 76, Τ.Κ. 176 76
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Ιφιγένεια Φωλίδου
ΤΗΛ.: 2132070472
E MAIL: i.folidou@kallithea.gr

Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 13 «Συγκρότηση» του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  2. Το άρθρο 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 4020/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 – (βλ. Άρθρα 7-35 ν. 4354/15 (ΦΕΚ-176 Α/16-12-15) σχετικά με Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005 (A’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις)»
  3. Την υπ΄αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.21526/4-11-2011 (ΑΔΑ 45ΒΜΧ-Ω1Β) εγκύκλιο του ΥΠ.Δ.Μ.ΗΛ.Δ. «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»
  4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/11 (ΦΕΚ 2540 Β/7-11-2011) απόφαση του ΥΠ.Δ.Μ.ΗΛ.Δ. «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων)»
  5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-11 (ΑΔΑ: 457ΚΧ-ΤΧΩ) εγκύκλιο του ΥΠ.Δ.Μ.ΗΛ.Δ. «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων)»
  6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2) εγκύκλιο του ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. «Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»).»
  7. Το άρθρο 221 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων» του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν.4782/2021.
  8. Την με αρ. πρωτ. ΔΝΣ/οι.91224/ΦΝ 466/19-12-2017 εγκύκλιο 23 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4412/2016 (Α΄147)»
  9. Την με αρ. πρωτ. Δ11/οικ.82/28-03-2018 εγκύκλιο 6 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του Μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)»
  10. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συγκρότηση της επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία για την Μελέτη του θέματος.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλλιθέας, την Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00, στα γραφεία της στον 4ο όροφο του Δημαρχείου επί της οδού Μαντζαγριωτάκη 76 στην Καλλιθέα, θα πραγματοποιήσει κλήρωση για την ανάδειξη των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη μελέτη με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ».

Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην ως άνω επιτροπή είναι, για τον ορισμό του προέδρου και του αναπληρωματικού αυτού καθώς και για τον ορισμό του δεύτερου μέλους και του αναπληρωματικού του, τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε.-Τ.Ε. του Δήμου Καλλιθέας.
Το τρίτο μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμού, με τον αναπληρωματικό του, έχει υποδειχθεί με το με αρ. πρωτ. 23949/08-06-2021 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στην έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Μαντζαγριωτάκη 76, 17676, Καλλιθέα) και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.kallithea.gr

 

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ