Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’» που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 22/06/2021 & ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καλλιθέα 17/06/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αριθ. πρωτ.-2723-
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»
Τμήμα: Διοικητικό – Οικονομικό
Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου
Αρμόδιος: Γ. Ποδιάδου
Τηλέφωνο: 210 9521.410

Κυρίες / οι,

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) και
  2. Τη με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’» που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κallithea.e-meeting.gr την Τρίτη 22/06/2021 και ώρα 18:00 με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέγιστης διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 3584/2007.

2. Έγκριση προμήθειας φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για χρονικό διάστημα έως 31/7/2021, λόγω επείγοντος για τις ανάγκες σίτισης των φιλοξενουμένων βρεφών & νηπίων.

3. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 22/2021 (ΑΔΑ:6ΒΦΚΟΛΨΦ-ΑΧΚ) προγενέστερης απόφασης Δ.Σ..

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ